Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

*2060
03-7732060
קשרי לקוחות
*8787
08-6831610
מוקד מידע
יום שני, י"ז ניסן תשע"ט 22.04.2019

תעריפים וכרטיסים

הנחה לסטודנטים

תוכנית יישום הנחה לסטודנטים

נוסעים נכבדים,

בהתאם למסקנות ועדת טרכטנברג , החל מתאריך 1/11/11 , משרד התחבורה הרחיב את הזכאות לקבלת הנחות בנסיעה בתחבורה הציבורית. מסגרת זו מעניקה הנחות לסטודנטים במוסדות המוגדרים בהתאם למפורט בחוק זכויות סטודנטים 2007:

  • מוסדות המוכרים ע"י המל"ג    
  • מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד התמ"ת המפורטים באתר האינטרנט,
  • מוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד החינוך- ניתן לקבל את הרשימה אצל נציגי השירות 
    בתי ספר לאומנות- המוגדרים בחוק זכויות סטודנטים בלבד. 
  • מוסדות עובדי הוראה במגזר החרדי - ניתן לקבל את הרשימה אצל נציגי השירות.  

בעת הנפקת כרטיס הרב-קו  או שינוי פרופיל , על הסטודנט להציג : תעודת סטודנט בתוקף ואישור לימודים מטעם המוסדות שהוזכרו לעיל. רכישה וטעינת החוזים תתאפשר רק בכרטיס הרב קו.

:להלן תוקפי המנויים

מנוי שנתי - תקף החל מ-15.10.18 עד 14.10.19 כולל.

מנוי סמסטר א' - תקף החל מ- 15.10.18 עד 28.02.19 כולל.

מנוי סמסטר ב' - תקף החל מ- 22.02.19 עד 31.07.19 כולל.

 

bul_3_2למחירי חוזים תקופתיים בלבד - לחץ כאן

 

להלן פירוט הזכאויות לסטודנטים:

  • סטודנט אשר רכש אחד משני המנויים: סמסטריאלי / שנתי, זכאי להנחה בגובה של 50% בעת רכישת כרטיס נסיעה בודד / טעינת ערך צבור.
  • סטודנט שלא רכש אחד מהמנויים שצויינו לעיל, זכאי להנחה של 33% בעת רכישת ערך צבור.

להלן מיקומי עמדות השירות ושעות פעילותן:

לחץ לפריסת עמדות שירות רב קו

נשמח לענות על כל שאלה , במרכז מידע בטלפון 2060*.
בברכת נסיעה טובה ובטוחה.

קבלו עדכונים למייל
moovit ravkav online